Inkom Bible Church Sermon

Inkom Bible Church Sermon

9-4-2011 James sermon 6
The Spiritual View of Wisdom