KEDU FM 1st Annual Picnic Clip #7

KEDU FM 1st Annual Picnic Clip #7

KEDU FM Radio Annual Picnic featuring Bard Barnum, Blake Martin, Sam Shakleford, Harvey Twite....