I will follow you

I will follow you

Zackariah Dancing in the kitchen to "i will follow you