Shalom Choir (Manmin Central Church - Rev.Dr.Jaerock Lee)