The Power to Create Wealth - Slobodan Krstevski

The Power to Create Wealth - Slobodan Krstevski

Slobodan Krstevski teaches from Deuteronomy 8:18 (Prog-70).