உத்தமனாகி பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்கலாகுதல் 2015-12-06

உத்தமனாகி பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்கலாகுதல் 2015-12-06

சங்க 19:12,13