Ananku Kata

Ananku Kata

Ananku Kata is an Advanced Kata of Karate-Do Shorin-Ryu Seireikai...