Hallelujah - Shalom Choir (Manmin Central Church - Rev.Dr.Jaerock Lee)

Hallelujah - Shalom Choir (Manmin Central Church - Rev.Dr.Jaerock Lee)

Hallelujah - Shalom Choir / 2011.1.2

http://www.manmin.org
http://www.manmintv.org