யாருக்கு அறிவை போதிப்பார்? யாருக்கு உபதேசத்தை உணர்த்துவார் (tamil) 2013-11-10

ISAIAH 28:9

Related Videos


Today's Devotional

Banished Words
In what situation(s) do you struggle with boastful self-confidence?

read more

Let's Make ItFacebook official!