யாருக்கு அறிவை போதிப்பார்? யாருக்கு உபதேசத்தை உணர்த்துவார் (tamil) 2013-11-10

ISAIAH 28:9

Related Videos


Today's Devotional

The Least of These
How has God met your needs? Does this motivate you to reach out to other people? Why or why not?

read more

Let's Make ItFacebook official!