யாருக்கு அறிவை போதிப்பார்? யாருக்கு உபதேசத்தை உணர்த்துவார் (tamil) 2013-11-10

யாருக்கு அறிவை போதிப்பார்? யாருக்கு உபதேசத்தை உணர்த்துவார் (tamil) 2013-11-10

ISAIAH 28:9