உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியை காப்பாற்றினது (Your care has preserved my spirit)2013-08-04

JOB 10:12

Related Videos


Today's Devotional

All We Need
How might you trust God for the bounty He alone can provide?

read more

Let's Make ItFacebook official!