உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியை காப்பாற்றினது (Your care has preserved my spirit)2013-08-04

JOB 10:12

Related Videos