NVCC 7/10/2016 Matthew 5:1-12

NVCC 7/10/2016  Matthew 5:1-12

This sermon is entitled, "Sermon on the Mount (pt. 1): The Beatitudes."