[Shinchonji] Shinchonji Europe Open Bible Seminar broadcasted

[Shinchonji] Shinchonji Europe Open Bible Seminar broadcasted

May 14th, 2012
Shinchonji Europe
Open Bible Seminar
broadcasted on
Leipzig TV news, Germany