Simavon Kuzikian=yesu 10;1,10

Simavon Kuzikian=yesu 10;1,10

Incil aciklamalari TURKCE