பேசும் சர்ப்பம் (TALKING SERPENT) 2013-06-30

பேசும் சர்ப்பம் (TALKING SERPENT) 2013-06-30

GENESIS 3:1-5