மனுஷனுடைய ஆவி - (Spirit of Man) 2013-07-28

மனுஷனுடைய ஆவி - (Spirit of Man) 2013-07-28

Prov 20:27, Romans 12:12