کلام خدا را برای شفا از زخمهای درون خود اعلان کنید

فایل صوتی این ویدئو را بشنوید
simamasih.com/index.php/resources/audio-files/1506-word-of-god

Related Videos