Shalom Choir (Manmin Central Church - Rev.Dr.Jaerock Lee)

Shalom Choir (Manmin Central Church - Rev.Dr.Jaerock Lee)

www.manmin.org www.manmintv.org