برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو

برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو

نگاهی به معجزه عیسی در انجیل یوحنا فصل 5