عیسی شما را از دردهایتان شفا می بخشد

فایل صوتی این برنامه را بشنوید
simamasih.com/index.php/resources/audio-files/1505-2013-07-01-13-55-34

Related Videos


Today's Devotional

Happy Ascension Day
What’s one way you can celebrate the ascension of Jesus Christ today?

read more

Let's Make ItFacebook official!