இருதயமும் வாயும் - நல்ல விசேஷம் இருதயமும் வாயும் (Good Theme- Heart -Mouth) 2013-06-23

இருதயமும் வாயும் - நல்ல விசேஷம் இருதயமும் வாயும் (Good Theme- Heart -Mouth) 2013-06-23

Psalm 45:1
Math 12:34
Rom 10:9,10