Sermon 12/13/15

Sermon 12/13/15

"Responsibility"