Thetha Nkosi - Speak Lord

Thetha Nkosi - Speak Lord

This Xhosa song pleads with the Lord to speak so that I may hear.

Lyrics are:
Thetha Nkosi ndilindele
Oko kuthethwayo kum
Elo lizwi lenkuthazo
Malivakaliswe kum
Ndimamele Nkosi yam
Theth' ilizwi lakho kum
Kuze ndibenokuqonda
Malibizw' igama lam
Ndibe nokukulandela
Wen' ongumalusi wam
Kumadlelo amahle
apho ndonwaba khona
NOKO NDINGENTO YALUTHO
MA UNDIVE NKOSI YAM
NGUWE WEDWA OLWAZIYO
ULANGEZELELO LWAM
UYAZAZ' INTSWELO ZAM
MANDISIKELELWE NAM
(Methodist Hymn 313)

www.Kwasizabantu.com
YouTube.com/KwasizabantuMission
GodTube.com/Kwasizabantu

Suggested For You


Christian Podcasts


Related Videos