ஏசுவில் நிலைத்திருப்பதின் அடையாளம் 2016-01-31

ஏசுவில் நிலைத்திருப்பதின் அடையாளம் 2016-01-31

யோவான் 15:4,5