Truyền Giáo tại Cánh Đồng Discovery Green Jan 25, 2014

Truyền Giáo tại Cánh Đồng Discovery Green Jan 25, 2014

Truyền giáo tại Cánh Đồng Discovery Green, Houston, Texas, USA ngày 25/01/2014 (January 25, 2014)