ஆரோனுடைய கோல் மந்திரவாதிகளுடைய கோல்களை விழுங்கிற்று (Tamil) 2013-11-24 (The Rod of Aaron swallowed the rod of the Magicians)

Exodus 7:12

Related Videos