ஞானமும் நிஜமும் மதியீனமும் மாயையும் 2013-11-10

ஞானமும் நிஜமும் மதியீனமும் மாயையும் 2013-11-10

Wisdom and Reality/ foolishness and vanity