Απολυτίκιο Αγ. Βασιλείου- Hymn to Saint Basil the Great

Απολυτίκιο Αγ. Βασιλείου- Hymn to Saint Basil the Great

Απολυτίκιο Αγ. Βασιλείου- Hymn to Saint Basil the Great