Ronduit praise band - Jerusalem of gold.

Ronduit praise band - Jerusalem of gold.

Dit is van de cold collectie, Ronduit praise band, Jersalem of gold...ik weet zeker diegene die Israel een warm hart toe dragen dat dit nummer in hun harten is gegrift.