Baptism Kenny Chesney & Randy Travis

Baptism Kenny Chesney & Randy Travis

This is me singing the Kenny Chesney & Randy Travis song, "Baptism"