He Chose Me

He Chose Me

Joyce Carter sings "He Chose Me"