The Syriac Rosary - Joyful Mysteries - Maronite Madrosho, with English Translation

The Syriac Rosary - Joyful Mysteries - Maronite Madrosho, with English Translation

The Syriac (Aramaic) Rosary, according to the Madrosho of the Syriac Maronites.

Text located at: https://archive.org/details/RosaryJoyfulMysteries


This video is a recitation of the Joyful Mysteries of the Rosary, and is meant for reference and educational purposes.

In addition to it being recited in Syriac, it includes both English translations and transliterations of the Syriac text. This is ideal for those studying the Syriac language.


The Joyful Mysteries are said:
On Mondays and Thursdays; and on every Sunday, from the season of the Birth of our Lord in the Flesh until the third Sunday before Lent (for the souls of the priests).


ܨܠܽܘܿܬܳܐ ܕܡܳܪܰܬ̥ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܪ̈ܳܐ‌ܙܳܢܳܝܶܐ: ܠܦܽܘܼܬ̥ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܠܘܰܪ̈ܕܶܐ ܪ̈ܳܐ‌ܙܳܢܳܝܶܐ ܕܣܽܘܼܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܼܢܳܝܶܐ

ܪ̈ܳܐ‌ܙܶܐ ܕܚܰܕܽܘܼܬܳܐ:
ܒܝ̈ܰܘܡܶܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܘܰܕܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ. ܘܰܒܟ̥݀ܽܠ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ܆ ܕܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܰܒܣܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܨܰܘܡܳܐ܂ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܿܢ ܕܟ̥ܳܗܢ̈ܶܐ܀2016 © Beith Souryoyé Morounoyé (ܒܶܝܬ̥ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܒܰܫܢܰܬ̥ ܒ݈ܝܘ̄)