தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாய் (Struggle with God and Man)

தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாய் (Struggle with God and Man)

Gen 32:28