அதிகாரமுடையவர்களாயிருங்கள்2013-08-25 (Have the Authority)

அதிகாரமுடையவர்களாயிருங்கள்2013-08-25 (Have the Authority)

LUKE 10:19