கர்த்தரை தேடும் வகையில் விழிப்பு 2013-09-29 - (seeking the Lord with Understanding)

Psalm 14:2

Related Videos


Today's Devotional

Real Rest
What’s one way you can practice Sabbath rest?

read more

Let's Make ItFacebook official!