தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாய் (Struggle with God and Man)

Gen 32:28

Related Videos


Today's Devotional

Portrait of Jesus
What did Jesus endure for you?

read more

Let's Make ItFacebook official!