அன்றைய பரிசேயரும் இன்றைய கிறிஸ்தவரும் - 2013-08-25 - (Pharisees and Todays Christians)

II TIMOTHY 3:5Related Videos


Today's Devotional

Fighting Temptation
When are you most vulnerable to temptation?

read more

Let's Make ItFacebook official!