چگونه میتوان در قدوسیت زندگی کرد؟

کشیش نازنین با این پیغام ایمانداران را تضویق به یک زندگی مقدس میکنند

Related Videos


Today's Devotional

Freedom from Stress
How can loving and obeying God help you to find the peace He has promised His children?

read more

Let's Make ItFacebook official!