چگونه میتوان در قدوسیت زندگی کرد؟

کشیش نازنین با این پیغام ایمانداران را تضویق به یک زندگی مقدس میکنند

Related Videos


Today's Devotional

An Angry Prayer
How do God’s power and sovereignty encourage you to press on for good?

read more

Let's Make ItFacebook official!