powerpoint

COMMENTS()

COMMENTS(2)

  • 2012-01-07T03:22:40

God bless you more brother.

  • 2011-12-17T01:12:44

10:21 ในโมงนั้นเอง พระเยซูทรงมีความเปรมปรีดิ์ในพระวิญญาณ จึงตรัสว่า \"โอ ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนสุขุมรอบคอบ และได้ทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านี้แก่ทารกน้อย ข้าแต่พระบิดา ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ > > 10:21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight. > > > 10:22 พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ใดนอกจากพระบุตร และผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้\" > > 10:22 All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him. > > > 10:23 พระองค์ทรงเหลียวหลังไปทางเหล่าสาวกตรัสเฉพาะแก่พวกเขาว่า \"นัยน์ตาทั้งหลายที่ได้เห็นการณ์ซึ่งพวกท่านได้เห็นก็เป็นสุข > > 10:23 And he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see: > > > 10:24 เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า ศาสดาพยากรณ์หลายคน และกษัตริย์หลายองค์ ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ แต่เขามิเคยได้เห็น และอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน\" > > 10:24 For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them. > > > ข้อสำคัญที่สุดของพระบัญญัติ > 10:25 ดูเถิด มีนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่า \"อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก\" > > The Great Commandment > 10:25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? > > > 10:26 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า \"ในพระราชบัญญัติมีคำเขียนว่าอย่างไร ท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไร\" > > 10:26 He said unto him, What is written in the law? how readest thou? > > > 10:27 เขาทูลตอบว่า \"จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง\" > > 10:27 And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself. > > > 10:28 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า \"ท่านตอบถูกแล้ว จงกระทำอย่างนั้นแล้วท่านจะได้ชีวิต\" > > 10:28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live. > Clubs love to preach the gospel 18 / 6 Building 2, Public Welfare Affairs rest Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand would like to invite you to donate money to support evangelism and evangelism. Huay Kwang, Bangkok Bank branch, account name, account number 1764286322, Bangkok, Thailand Borisut Srisamudthai except Sunday closed Phone: 0867986189 Phone Yue. Inquiry in English or Thai. [email protected] Intended to support evangelism and mission and that mission has the capacity and is ready to serve God in the gospel throughout the world. Swift code BKKBTHBK Please from donors to help pay costs and fees to transfer money to us. paid by The money we receive each time you take to help recipients and their families who have suffered a poor run, we have no money to pay for any ใฃg. You can see the work of the store at this link.www.cbnsiam.com/counseling/index.php?option=com...id... We are waiting for you to make money from the club's website that announced the recipients and workers around the world who need support in order to proclaim the gospel of the information will be announced and the recipient. God bless the whole world on the site. We are waiting for you to make money from the club's website, which we have announced the recipients and workers around the world who need support in order to preach the gospel of the information to be announced and the recipient. used worldwide in the web site. God bless. With the love of Jesus Christ, God's mercy to give us donations and prizes, please dive to the bank and pay the fees so that we can get your money and God bless.

Today's Devotional

Real Rest
What’s one way you can practice Sabbath rest?

read more

Let's Make ItFacebook official!

Inspirations

He Wraps Himself In Light

Twitter

Facebook